Koentsyymi Q10:n turvallisuus

Vaikka koentsyymi Q10 (ubikinoni, Q10, CoQ10) saattaa olla monille vieras aine, sitä on käytetty ravintolisissä vuosikymmenien ajan. Koentsyymi Q10:tä esiintyy kaikissa elimistön soluissa, ja se on elämälle välttämätön rasvaliukoinen molekyyli, jota muodostuu jatkuvasti ihmisen maksassa. Aineen luonnollinen muodostuminen heikentyy kuitenkin ikääntymisen, erilaisten sairauksien ja lääkkeiden käytön seurauksena. Esimerkiksi yli 80-vuotiaalla ubikinonin pitoisuus silmän retinassa voi olla yli 40% alhaisempi kuin alle 30-vuotiaalla (Qu ym. 2009). Elintarvikkeista esimerkiksi liha, sisäelimet (munuaiset, maksa, sydän), sardiinit, makrillit, soijaöljy ja maapähkinät sisältävät pieniä määriä ubikinonia.

Q10-ravintolisien käyttö on yleensä turvallista

Q10:n turvallisuutta on käsitelty useissa tutkimuksissa viimeisen reilun parin vuosikymmenen aikana. Yleisesti voidaan todeta, että sen käyttöön terveillä aikuisilla ei liity riskejä.

kirjain A-.png

Turvallisuustaso A-

Turvallista terveille aikuisille suositelluilla annoksilla, mahdollisesti turvallista raskauden aikana, mutta ei tietoa vaikutuksista imettäville.

Vuonna 2006 ilmestyneessä riskianalyysissä Hathcock ja Shao (2006) toteavat, että koentsyymi Q10 on tutkittu useissa kliinisissä kokeissa eri kokoisilla annoksilla. Tutkimuksissa oli raportoitu haittavaikutuksina pahoinvointia ja suolisto-oireita, mutta näitä oireita ei kuitenkaan voitu liittää koentsyymi Q10:een, koska haittavaikutukset olivat yhtä yleisiä 1200 mg ja 60 mg päivittäisillä annoksilla. Tutkijat päättelevät, että koentsyymi Q10:n ”havaittu turvallinen taso” (”observed safe level”, OSL) on 1200 mg päivässä. Myös paljon suurempia määriä ainetta on käytetty ilman haittavaikutuksia, mutta tutkimustietoa yli 1200 mg päiväannosten turvallisuudesta ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut tarpeeksi.

Q10-lisien pitkäaikaisen käytön turvallisuuteen viittaa tutkimus, jonka mukaan Q10-lisät eivät aiheuttaneet merkittäviä haittavaikutuksia kokeissa, joissa henkilöille annettiin enimmillään 200 mg Q10:tä päivässä 6–12 kuukauden ajan ja 100 mg Q10:tä päivässä jopa kuuden vuoden ajan (Overvad ym. 1997).

Myös Hidaka ym. (2008) arvioivat Q10:n turvallisuutta review-artikkelissaan, joka kuvailee Q10:n turvallisuusprofiilia eläimillä ja ihmisillä tehdyistä tutkimuksista kertyneen tiedon perusteella. Jo vuoteen 2008 mennessä ainetta oli käytetty laajasti ravintolisänä yli 20 vuoden ajan. Tutkijoiden mukaan julkaistujen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että Q10 ei ole myrkyllistä eikä aiheuta vakavia haittavaikutuksia ihmisille. ”Hyväksytyn päivittäisen saannin” (ADI) rajaksi todetaan 12mg/kg/päivä, lukema, joka on laskettu rotilla tehdyn tutkimuksen perusteella. Kyseisessä vuoden kestäneessä myrkyllisyystutkimuksessa todettiin, että haittavaikutuksia ei havaittu annoksilla, jotka jäivät alle 1200mg/kg/d (”no-observed-adverse-effect level”, NOAEL), mikä tarkoittaa 720 mg päivässä 60 kg ihmiselle. Q10:n OSL-tason todetaan tässäkin tutkimuksessa olevan 1200 mg päivässä henkilöä kohti. Yleisesti ottaen nämä tutkijat pitivät Q10-ravintolisien käyttöä erittäin turvallisena.

Tutkimuksia erilaisten sairauksien ja hoitojen yhteydessä

Koentsyymi Q10:n vaikutuksia on tutkittu erilaisten sairauksien ja vaivojen yhteydessä. Seuraavassa esitellään joitakin keskeisimpiä tutkimuksia viime vuosilta. Useimmat tutkimukset viittaavat Q10-lisien yleiseen turvallisuuteen, mutta samalla painottavat lisätutkimuksen tarvetta aineen vaikutuksista eri sairauksien ja hoitojen yhteydessä.

Hemodialyysipotilaat: turvallista suurinakin määrinä

Yeung ym. (2015) tutkivat koentsyymi Q10:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja vaikutuksia hapettumisstressiin hemodialyysipotilailla tutkimuksessa, jossa aineen annosmäärää kasvatettiin tutkimuksen edetessä. Tutkimukseen otettiin mukaan 20 ihmistä, joista 15 pysyi mukana loppuun saakka. Tutkijoiden mukaan Q10-lisän käyttö saattaa parantaa mitokondrioiden toimintaa ja vähentää hapettumisstressiä hemodialyysipotilailla. Heidän mukaansa jopa 1800 mg päivittäiset annokset olivat turvallisia kaikille tutkimuksen osanottajille. Suurin osa myös sieti kyseistä määrää hyvin.

Rivara ym. (2017) puolestaan tutkivat Q10:n vaikutuksia hapettumisstressin lisäksi sydämen toimintaan hemodialyysipotilailla. Heidän satunnaistettuun, lumekontrolloituun, kliiniseen kaksoissokkotutkimukseensa osallistui 65 potilasta, jotka saivat hemodialyysihoitoa kolme kertaa viikossa. Potilaille annettiin kerran päivässä joko 600 tai 1200 mg Q10-lisää tai lumeainetta neljän kuukauden ajan. Tutkimuksessa ei havaittu merkittäviä haittavaikutuksia. Tutkijoiden mukaan päivittäinen 1200 mg annos oli turvallinen ja sillä oli hapettumisstressiä vähentäviä vaikutuksia. He kuitenkin painottavat, että lisätutkimusta kaivataan sen osalta, parantaako Q10-lisien käyttö hemodialyysipotilaiden hoitotuloksia.

Sydämen vajaatoiminta: turvallista, mutta lisätutkimusta vaikutuksista kaivataan

Sharma ym. (2016) tiivistävät review-katsaukseensa tutkimuksia Q10-lisien toimintamekanismeista, kliinisestä datasta sekä turvallisuudesta sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla. Tutkijoiden mukaan Q10-lisien käyttö oli viimeisimpien tutkimusten valossa suhteellisen turvallista, eikä siihen liittynyt sivuvaikutuksia tai negatiivisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Lisää satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia Q10-lisien vaikutuksista sydämen vajaatoimintaan kuitenkin kaivataan. (Vrt. Madmani ym. (2014), jotka eivät seitsemän tutkimusta ja 914 osanottajaa kattaneessa review-katsauksessaan tee johtopäätöksiä Q10-lisien hyödyllisyydestä tai haitallisuudesta sydämen vajaatoiminnan kannalta, koska heidän mukaansa siihen mennessä julkaistut kokeet olivat tiedoiltaan vajaita.)

Progressiivinen supranukleaarinen halvaus: hyvin siedettyä, ei merkittäviä etuja

Apetauerova ym. (2016) tutkivat Q10:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja vaikutuksia progressiivisesta supranukleaarisesta halvauksesta kärsivillä satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa, johon osallistui 61 potilasta. Heille annettiin joko 2400 mg Q10:tä tai lumeainetta enimmillään 12 kuukauden ajan. Tutkimuksen mukaan potilaat sietivät Q10:tä hyvin, eikä Q10-ryhmän ja lumeryhmän välillä havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja tutkimuksen tuloksissa. Vaikka ainetta itseään siedettiin hyvin, suuri osa (41%) osallistujista keskeytti tutkimuksen pitkän välimatkan, hoidon hyödyttömyyden, muun sairauden tai avustajaan liittyviin syihin vedoten. Tutkimus osoitti, että Q10:tä siedettiin hyvin, mutta se ei merkittävästi parantanut progressiivisesta supranukleaarisesta halvauksesta kärsivien oireita tai hidastanut sairauden etenemistä. Korkea keskeyttäneiden määrä myös osoitti kliinisten tutkimusten tekemisen vaikeuden kyseisestä sairaudesta kärsivien kohdalla.

Migreeni: turvallista, positiiviset vaikutukset mahdollisia

Shoeibi ym. (2017) puolestaan tarkastelivat Q10:n tehokkuutta migreenipäänsäryn ennaltaehkäisyyn avoimessa, kontrolloidussa tutkimuksessaan, jossa 80 migreenidiagnoosin saaneelle potilaalle annettiin joko vain heidän sillä hetkellä käyttämäänsä estolääkitystä tai estolääkitystä ja 100 mg Q10:tä päivässä. Tutkimuksessa arvioitiin migreenikohtausten tiheyttä ja voimakkuutta. Lopulta Q10-ryhmässä analysoitiin 36 potilasta ja kontrolliryhmässä 37. Sekä migreenikohtausten määrä että päänsäryn voimakkuus vähenivät merkittävästi Q10-ryhmässä. Haittavaikutuksia ei havaittu. Tutkimuksen mukaan Q10, joka on turvallinen aine, saattaa siis vähentää kohtausten määrää, tehdä niistä lyhytkestoisempia ja lievempiä.

Shoeibin ryhmän (2017) tutkimuksen mukaan koentsyymi Q10:llä näyttää olevan migreeniä lievittäviä vaikutuksia.

Shoeibin ryhmän (2017) tutkimuksen mukaan koentsyymi Q10:llä näyttää olevan migreeniä lievittäviä vaikutuksia.

Parkinsonin tauti: turvallista, mutta ei tehokkaampaa kuin lumeaine

Zhu ym. (2017) selvittivät meta-analyysissään Q10:n tehokkuutta ja turvallisuutta Parkinsonin taudin hoidossa. Mukaan tutkimukseen valikoitui kahdeksan satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 899 osanottajaa. Tutkijat toteavat, että yleisesti ottaen Q10 siedettiin hyvin verrattuna lumeryhmään. Aine todettiin meta-analyysin perusteella turvalliseksi, mutta sen vaikutusten ei voitu katsoa olevan parempia kuin lumeaineen. Näin ollen tutkijat eivät suosittele Q10:n käyttöä rutiinihoitona Parkinsonin tautiin.

Silmien kuivuminen: ei mainittavia haittavaikutuksia, potentiaalinen hoitokeino

Postorino ym. (2018) tutkivat hyaluronihappoa (XLHA) ja koentsyymi Q10:tä sisältäneiden silmätippojen vaikutusta 40 potilaalla, jotka kärsivät lievästä tai kohtalaisesta silmien kuivumisesta. Ensimmäisen ryhmän jäsenet saivat hyaluronihapon ja Q10:n sekoitusta ja toisen ryhmän jäsenet vain hyaluronihappoa neljä kertaa päivässä kolmen kuukauden ajan. Silmien kuivuminen väheni tutkimuksen aikana molemmissa ryhmissä, mutta huomattavasti merkittävämmin ensimmäisessä ryhmässä, joka sai aineiden yhdistelmää. Tutkimuksessa ei mainita merkittäviä haittavaikutuksia. Tutkijat ehdottavatkin, että hyaluronihappoa ja Q10:tä sisältävät silmätipat tarjoavat potentiaalisen vaihtoehdon kuivien silmien hoitoon.

Poikkeavat veren lipiditasot: turvallista, monipuoliset vaikutukset

Zhang ym. (2018) puolestaan antoivat 120 mg Q10:tä tai lumeainetta 101 poikkeavista veren lipiditasoista kärsivälle tutkittavalle 24 viikon ajan satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa. Tutkimuksen 12. viikolla Q10-lisän todettiin alentaneen sekä systolista (P=0,010) että diastolista (P=0,001) painetta verrattuna lumeryhmään ja kasvattaneen seerumin kokonaisantioksidanttikapasiteettia (TAC; P=0,003). 24. viikolla Q10-lisä edelleen laski verenpainetta ja TAC:ia sekä vähensi triglyseridin (P=0,020) ja matala-tiheän lipoproteiinikolestrolin (P=0,016) määrää verrattuna lumeryhmään. Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa ja energian saannissa eivät muuttaneet Q10:n vaikutusta edellä mainittuihin parametreihin, mutta ne johtivat Q10-ryhmässä merkittävään matala-tiheän lipoproteiinikolesterolin vähenemiseen verrattuna lumeryhmään (P = 0,031). Viitaten aineen monipuolisuuteen ja turvallisuuteen tutkijat pitävät Q10:tä varteenotettavana vaihtoehtona sydän- ja verisuonitaudin ennaltaehkäisyyn.

todennäköisesti turvallista useimmille aikuisille

WebMD-verkkopalvelun mukaan koentsyymi Q10 on todennäköisesti turvallista useimmille aikuisille suun kautta nautittuna tai suoraan ikeniin laitettuna. Vaikka useimmat ihmiset sietävät Q10:tä hyvin, se voi aiheuttaa lieviä sivuvaikutuksia, kuten vatsavaivoja, ruokahaluttomuutta, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Aine voi aiheuttaa allergista ihottumaa joillekin ihmisille. Se voi myös laskea verenpainetta, joten matalasta verenpaineesta kärsivien on syytä olla varuillaan ainetta käytettäessä. Päivittäisen annoksen jakaminen useampaan osaan, esimerkiksi kahteen tai kolmeen annokseen, voi vähentää sivuvaikutuksia.

Sivuston mukaan Q10 on mahdollisesti turvallista lapsille suun kautta nautittuna. Ainetta ei kuitenkaan tule antaa lapsille muutoin kuin lääkärin valvonnassa.

WebMD:n erityishuomiot ja varoitukset: ei suositella imetyksen aikana

Q10 on ”mahdollisesti turvallista” suun kautta sopivina annoksina nautittuna raskauden aikana. Vaikka Q10:tä tiedetään käytetyn turvallisesti kahdesti päivässä 20. raskausviikosta lähtien synnytykseen saakka, aineen vaikutuksista imetyksen aikana ei tiedetä tarpeeksi, joten aineen käyttöä suositellaan välttämään tällöin.

Kemoterapiahoitoja läpikäyville potilaille, jotka käyttävät tiettyjä lääkkeitä, suositellaan varovaisuutta Q10:n käytön suhteen. On esitetty huolta siitä, että Q10 saattaa heikentää syöpälääkkeiden vaikutusta. Näihin lääkkeisiin kuuluvat mm. busulfaani, karboplatiini, sisplatiini, syklofosfamidi (Cyroxan), dakarbatsiini, tiotepa jne.

Q10 saattaa laskea verenpainetta. Se voi vahvistaa verenpainetta laskevien lääkkeiden vaikutuksia. Verenpaineongelmista kärsivien tulee keskustella Q10:n käytöstä lääkärin kanssa.

Tupakointi voi heikentää Q10:n varastoitumista kehoon.

Q10 saattaa vaikuttaa verenpaineeseen ennen leikkaushoitoa ja sen jälkeen. Tämän vuoksi lisän käyttö kehotetaan lopettamaan viimeistään kaksi viikkoa ennen leikkausta.

Yhteenveto

Koentsyymi Q10:n käyttö ravintolisänä on yleensä turvallista, eikä sen käyttöön liity merkittäviä haittavaikutuksia. Ainetta on tutkittu useiden erilaisten sairauksien yhteydessä. Edellä mainittujen erityisryhmien on kuitenkin syytä olla tarkkana aineen käytön suhteen.

Lue myös kirjoitukset Q10:n imeytymisestä:

Mitä koentsyymi Q10:n imeytymisestä tiedetään?
Piperiinin ja lesitiinin vaikutus koentsyymi Q10:n imeytymiseen
Mikä Q10 imeytyykään parhaiten?