Piperiinin ja lesitiinin vaikutus koentsyymi Q10:n imeytymiseen

Aiemmin julkaistussa tekstissä todettiin, että koentsyymi Q10 imeytyy yleisesti hyvin ihmisen verenkiertoon, kun ainetta käytetään riittävän suuria määriä. Ravintolisiin, myös moniin Q10-valmisteisiin, lisätään kuitenkin usein aineita, joiden katsotaan parantavan niiden imeytymistä entisestään. Tässä tekstissä tarkastellaan lyhyesti piperiinin ja lesitiinin mahdollisia vaikutuksia Q10:n imeytymiseen. Edistääkö ravintolisissä usein käytetty piperiini kenties koentsyymi Q10:n imeytymistä? Entä onko lesitiinin vaikutuksista koentsyymi Q10:n imeytymiseen saatu näyttöä?

Piperiini: Positiivista näyttöä yhdessä tutkimuksessa

Mustapippurista (Piper nigrum) valmistettavaa piperiiniuutetta käytetään yleisesti ravintolisissä, kuten rohrosarviapila- ja kurkamiinivalmisteissa, ja lääkkeissä parantamaan vaikuttavien ainesosien imeytymistä (lääkkeistä ja piperiinistä, ks. esim. Pattanaik ym. 2006; Kasibhatta & Naidu 2007; Han 2011). Piperiinin on todettu esimerkiksi lisäävän kurkumiinin biosaatavuutta ihmisillä huomattavasti (ks. esim. Shoba ym. 1998).

Mustapippuri sisältää piperiiniä, joka saa aikaan pippurin pistävän maun.

Mustapippuri sisältää piperiiniä, joka saa aikaan pippurin pistävän maun.

Piperiinin vaikutuksia koentsyymi Q10:n imeytymiseen on kuitenkin tutkittu vain vähän. Syyskuussa 2018 PubMed-tietokannasta löytyi vain yksi aihetta suoraan käsittelevä tutkimus (Badmaevin ym. 2000), johon myös joissakin yleistajuisissa nettijulkaisuissa viitataan (ks. esim. NutrientJournal, viite 1).

Badmaevin (2000) ryhmän kliinisessä kaksoissokkotutkimuksessa arvioitiin vähintään 98 % puhdasta piperiiniä sisältävän mustapippuriuutteen vaikutuksia. Tutkimuksessa arvioitiin koentsyymi Q10:n biosaatavuutta piperiinin kanssa ja ilman piperiiniä plasman Q10-tasoissa tapahtuneiden muutosten perusteella. 90 mg ja 120 mg Q10-annosten suhteellista biosaatavuutta arvioitiin antamalla vapaaehtoisille miesosallistujille, joiden Q10-tasot olivat 0,30–0,60 mg/l, joko yksittäinen annos tai erillisissä kokeissa päiväannokset 14 ja 21 päivän ajan.

Osallistujat saivat joko Q10:tä ja lumeainetta tai Q10:tä ja 5 mg piperiiniä. Yksittäisillä annoksilla tehdyssä kokeessa sekä 14 päivän tutkimuksessa havaittiin pientä, mutta ei kuitenkaan tilastollisesti merkitsevää, kohoamista plasman Q10-tasoissa ryhmällä, joka sai Q10:tä ja lumeainetta verrattuna ryhmään, joka sai Q10:tä ja piperiiniä. 120 mg annoksella Q10 yhdistettynä piperiiniin sai 21 päivässä kuitenkin aikaan tilastollisesti merkitsevän (p=0,0348), noin 30 % suuremman vaikutuksen kuin Q10 yhdistettynä lumeaineeseen. Tutkijat olettavat, että piperiinin biosaatavuutta parantava mekanismi, joka kohottaa plasman Q10-tasoja on epäspesifi ja perustuu mahdollisesti siihen, että tutkimuskirjallisuudessa piperiiniä pidetään termonutrienttina (engl. thermonutrient).

Lesitiini: Positiivista näyttöä hiirillä tehdyssä tutkimuksessa

Lesitiinin vaikutuksista Q10:n biosaatavuuteen on saatavilla varsin vähän tutkimustietoa, eikä kovin vahvoja johtopäätöksiä siksi voida tehdä. Eräässä tutkimuksessa lesitiiniä emulgointiaineena sisältävien Q10-kapseleiden on kuitenkin todettu 24 tunnin aikana kohottaneen plasman Q10-tasoja hiirillä enemmän kuin tablettien muodossa käytetyn aineen sekä lisänneen Q10:n biosaatavuutta hiirillä jopa 176,6 % (Zhou ym. 2013). Zhoun ryhmän saamat tulokset viittaavat siihen, että lesitiinillä on myönteistä vaikutusta Q10:n imeytymiseen.

Soijalesitiiniä käytetään yleisesti ravintolisäkapseleiden emulgointiaineena.

Soijalesitiiniä käytetään yleisesti ravintolisäkapseleiden emulgointiaineena.

Toisaalta eräässä koeputkitutkimuksessa tutkittiin koentsyymi Q10:tä sisältäneiden emulsioiden vaikutuksia ihmisen kantasoluihin (Kaci ym. 2016). Q10:n todettiin saaneen aikaan voimakasta solujen lisääntymistä ja aineenvaihduntatoimintaa sekä rypsinsiemenlesitiiniä emulgointiaineena sisältäneiden emulsioiden että emulsioiden, joissa ei käytetty lesitiiniä, kohdalla. Ilman lesitiiniä vaikutukset olivat kuitenkin voimakkaampia, minkä vuoksi tutkimuksesta ei voitane tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä lesitiinin vaikutuksista.

Johtopäätökset

Tutkimusta piperiinin vaikutuksista suoraan Q10:n imeytymiseen on tehty vain vähän, mutta jos Badmaevin ym. (2000) tutkimuksen tuloksille annetaan painoarvoa, 120 mg Q10-päiväannokseen yhdistetyn piperiinin (5 mg) kohdalla voidaan puhua parhaimmillaan 30 % kohonneesta koentsyymi Q10:n biosaatavuudesta. Vaikka yksittäiselle tutkimukselle ei tule antaa liian suurta painoarvoa, on hyvä huomata, että piperiiniin bioaktiivisuutta lisäävistä ominaisuuksista on muiden aineiden kohdalla saatu enemmän näyttöä. Lesitiinin positiivisesta vaikutuksesta Q10:n imeytymiseen on saatu näyttöä hiirillä tehdyssä tutkimuksessa (Zhou ym. 2013), mikä mahdollistaa vähintään valistuneen spekuloinnin asialla.

Katso myös muita Q10:n imeytymisestä kertovia kirjoituksia:

Mitä koentsyymi Q10:n imeytymisestä tiedetään?

Mikä Q10 imeytyykään parhaiten?