MSM: turvallisuus ja sivuvaikutukset

MSM eli metyylisulfonyylimetaani on rikkipitoinen yhdiste, jota kutsutaan joskus orgaaniseksi rikiksi. MSM:ää tavataan hyvin pieniä määriä hedelmissä, maississa, tomaateissa, teessä, kahvissa ja maidossa. MSM:ää käytetään usein nivelterveyden ylläpitoon ja jäykkien lihasten hoitoon.

Turvallisuustaso A-

Turvallista suositelluilla annoksilla terveille aikuisille, mutta ei tietoa vaikutuksesta raskaana oleville tai imettäville.

Turvallisuustutkimukset

MSM:ää on käytetty ravintolisissä pitkään, mutta toisaalta tutkimuksia aineen turvallisuudesta ei aina ole ollut. Kim ym. totesivat vuonna 2006, että Yhdysvaltojen markkinoilla oli ainakin 52 valmistetta, jossa MSM oli ainoana vaikuttavana aineena, ja ainakin 30 valmistetta, joissa MSM oli yhdessä muiden vaikuttavien aineiden kanssa. Tästä huolimatta tutkimusta tai ajantasaista tietoa tuotteen turvallisuudesta ei ole ollut saatavilla. Nyt tilanne on kuitenkin hieman parempi. Butawan ym. (2017) pohtivat tarkemmin tutkimuksessaan MSM:n turvallisuutta. He toteavat, että annokset aina neljään grammaan päivässä soveltuvat useimmille, ja tunnetut sivuoireet ovat vähäisiä ja lieviä. Tutkijat toteavat, että MSM:n kohdalla on havaittu lähinnä lievää ihon tai silmien ärtymistä, jos sitä käytetään paikallisesti. He tosin kertovat, että MSM saattaa toimia yhteisvaikutuksessa alkoholin kanssa, mutta aiheesta ei ole tutkimusta.

Butawan ja muut kertovat, että MSM:llä on tehty useita toksisuus- eli myrkyllisyystutkimuksia rotilla (ainakin viisi tutkimusta), yksi hiirillä sekä kaksi koirilla. Ainoa merkillepantava tapaus oli, että yksi rotta kuoli, kun se oli saanut kaksi päivää MSM:ää 15,4 g/kg annoksella, mutta ruumiinavauksessa ei kuitenkaan löydetty merkkejä muutoksista elimistössä. Näin ollen kuolinsyy saattaa olla aineesta riippumaton. Toisaalta on huomattavaa, että annostus oli hurja, sillä 70-kiloisella miehellä määrä vastaisi 1078 gramman eli yli kilon annosta.

On hyvä tarkastella myös tutkimuksia, joissa MSM:ää on tarkasteltu ihmisillä eri annostuksilla. Seuraavassa käydään läpi eri kliinisiä kokeita.

Tutkimukset, joissa turvallista

Usha & Naidu (2004) suorittivat 12 viikkoa kestäneen kokeen, johon osallistui 118 nivelrikkopotilasta. He jakoivat tutkittavat neljään eri ryhmään: ensimmäiset saivat 1500 mg MSM:ä, toiset saivat 1500 mg glukosamiinisulfaattia, kolmannet saivat näiden yhdistelmää ja neljännet plaseboa. He totesivat, että koehenkilöt sietivät hyvin kaikkia hoitoja.

Xie ym. (2008) suorittivat 12 viikon kokeen 100 nivelrikkopotilaalle. He antoivat tutkittaville AR7 Joint Complex -valmistetta, jossa on II-tyypin kollageenia ja MSM:ää, ja toinen ryhmä sai lumelääkettä. Tutkijat havaitsivat, että merkittäviä oireita ei havaittu kummassakaan ryhmässä. Samoin merkittäviä tai odottamattomia oireita, jotka olisivat liittyneet tutkittavaan valmisteeseen, ei havaittu.

Debbi ym. (2011) ottivat 12 viikkoa kestäneeseen tutkimukseensa mukaan 49 polven nivelrikkopotilasta. Tutkimusryhmälle annettiin 3,375 g MSM:ää päivässä. Tutkijat totesivat, että heidän yllätyksekseen tutkimuksessa ei havaittu sivuoireita. He huomauttavat, että eräässä toisessa tutkimuksessa (Kim ym. 2006, ks. alla) annostus oli lähes kaksinkertainen tähän tutkimukseen verrattuna. Toisaalta he pohtivat, että ehkä heidän käyttämänsä mittaukset sivuoireiden löytämiseksi eivät olleet riittävän tarkkoja. He toivovatkin, että tulevaisuudessa MSM:n turvallisuutta tutkittaisiin lisää. Toisaalta on reilua huomauttaa, että tutkimuksessa ei ainakaan havaittu sivuoireita, jotka olisivat antaneet aihetta epäillä vakavampia sivuvaikutuksia.

Alekseeva ym. (2015) järjestivät 120 päivää kestäneen kokeen 100 polven nivelrikkopotilaalle. Tutkittaville annettiin joko Artra-valmistetta tai Artra MSM -valmistetta. Tutkijat totesivat, että kumpikaan aine ei aiheuttanut oireita tai kokeen lopettamisia.

On myös huomattava, että kaikki tutkimukset eivät ole nostaneet sivuvaikutuksia mainittavaan rooliin. Notarnicola ym. (2011) tekivät 60 päivää kestäneen kokeen, johon osallistui 60 polven nivelrikkopotilasta. Heille annettiin 5 grammaa MSM:ää ja 7,2 milligrammaa boswelliahappoa. He eivät raportoineet sivuvaikutuksista. Näin oli myös heidän myöhemmin suorittamassaan kokeessa Notarnicola ym. (2016), joka kesti 6 kuukautta ja johon osallistui 120 polven nivelrikkopotilasta. Annostus oli sama, ja turvallisuushaasteita ei nostettu esille.

Tutkimuksia, jotka vaativat pohtimista

Kim ym. (2006) huomauttivat, että heidän 12 viikkoa ja 50 osallistujaa kattaneessa tutkimuksessaan 6 g MSM:ää vuorokaudessa ei aiheuttanut vakavia sivuoireita. Lieviä sivuoireita olivat turvotus, ummetus, ruuansulatushäiriöt, uupuneisuus, keskittymishäiriöt, unettomuus ja päänsärky. Kuitenkin oireita esiintyi molemmissa ryhmissä eli sekä MSM:ää että lumelääkettä saaneilla. Oireet olivat myös lieviä. Ainoa poikkeus oli MSM:ää saaneessa ryhmässä osallistuja, joka kärsi niska- ja selkäkivuista, joita hän oli kuvannut samanlaisiksi kuin aiemmasta munuaisinfektiosta aiheutuneita oireita. Kuitenkin kliiniset testit osoittivat, että hänellä ei ollut munuaisinfektiota tai muuta hoitoa vaativaa tilaa. Hän samoin valitteli niveloireidensa pahentumisesta. Ei kuitenkaan ole varmuutta, liittyivätkö oireet tutkittavaan aineeseen.

Nakasone ym. (2011) järjestivät kokeen, joka kesti 16 viikkoa ja johon osallistui 32 koehenkilöä. Tutkittavat saivat joko plaseboainetta tai glukosamiinipohjaista ravintolisää, joka sisälsi myös kondroitiinisulfaattia, MSM:ää, D-vitamiinia ja guavanlehtiuutetta. Testiryhmästä 8 koehenkilöä (50 %) ja plaseboryhmästä 6 koehenkilöä (38 %) raportoivat oireista. Pääasiassa raportoitiin lievistä hengitystieoireista ja kiputiloista. Lääkärien arvion perusteella oireet eivät liittyneet tutkittuun aineeseen. Myöskään rutiininomaiset testit (paino, BMI, verenpaine, pulssi) eivät viitanneet poikkeamiin.

Xu ym. (2015) järjestivät 12 viikkoa kestäneen kokeen, johon osallistui 100 nivelvaivoista kärsinyttä potilasta. Toinen ryhmä sai plaseboainetta, toinen ryhmä Mega MSM -valmistetta. MSM-valmistetta saaneessa ryhmässä 10,2 % raportoi oireista, ja plaseboainetta saaneessa ryhmässä taas 8,0 %. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0,975). On siis mahdollista, että oireet eivät johtuneet MSM:stä. MSM-ryhmässä ainoana raportoituna sivuvaikutuksena olivat vatsavaivat (vatsan turvotus). 

Review-tutkimukset

Brien ym. (2008) (2 tutkimusta, 168 osallistujaa) totesivat, että MSM:n turvallisuutta ei ole vielä täysin mahdollista arvioida. Kuitenkin he totesivat, että MSM voisi tulevaisuudessa osoittautua turvalliseksi vaihtoehdoksi ei-steroidisille kipulääkkeille (esim. ibuprofeeni).

Gregory ym. (2008) kävivät läpi review-katsauksessaan eri tutkimuksia, ja he totesivat, että kliinisissä tutkimuksissa MSM ei ole aiheuttanut enempää sivuvaikutuksia kuin plasebokaan. Kuitenkin he huomauttivat, että kliiniset tutkimukset olivat kestäneet joko 12 viikkoa tai alle, joten pitkäaikaisesta turvallisuudesta tulisi saada tietoa.

Myös Brien ym. (2011) totesivat, että pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta ei ole vielä varmaa tietoa. Kuitenkin he kiinnittivät huomiota siihen, että MSM erittyy elimistöstä nopeasti, ja eläimillä tehdyissä myrkytyskokeissa MSM:ään liittyi 90 päivän kokeessa vain pieniä sivuvaikutuksia annoksilla 1,5 g/kg ja 2,0 g/kg (vastaa 70-kiloisella aikuisella siis 105 g ja 140 g päiväannoksia); tämä on kuitenkin 17–23-kertaista verrattuna ihmisille suositeltuun maksimiannokseen eli 6 g päivässä. Samoin he panivat merkille, että myöhemmät tutkimukset antoivat tulokseksi, että MSM:llä ei ollut vaikutusta raskaana oleviin rottiin tai niiden sikiöihin. Tästä ei luonnollisesti ole mahdollista vetää suoria johtopäätöksiä ihmisille, mutta ainakin suunta on lupaava. Brien kumppaneineen totesi myös, että ihmisillä MSM:ään on yhdistetty lähinnä lieviä sivuvaikutuksia, kuten allergisuutta, ruuansulatusoireita ja ihottumaa. Lisäksi Stuber ym. (2011) muistuttivat, että MSM:stä ei ole olemassa merkittäviä pitkäaikaistutkimuksia tai turvallisuustutkimuksia ihmisillä. He myös toistivat paljon samoja asioita kuin Brien ym.

Arvio WebMD-tietokannassa

WebMD-tietokannan mukaan MSM on ”mahdollisesti turvallista” ainakin kolmen kuukauden käyttöön saakka. He kuitenkin kommentoivat, että ”joillakin ihmisillä MSM saattaa aiheuttaa pahoinvointia, ripulia, turvotusta, uupuneisuutta, päänsärkyä, unettomuutta, kutinaa tai allergiaoireiden voimistumista.”

Samoin sivulla huomautetaan, että odottavien tai imettävien äitien ei tulisi käyttää MSM:ää, koska aiheesta ei ole tällä hetkellä riittävästi tutkimusta. Tällaisissa tilanteissa on aina parempi kallistua varovaisuuden puolelle.

Samoin sivulla huomautetaan, että MSM:ää sisältävien voiteiden käyttö alaraajoihin voi kroonisesta laskimoiden vajaatoiminnasta kärsivillä aiheuttaa lisätä turvotusta. Kuitenkin tämä liittyy lähinnä paikalliseen käyttöön, ei suun kautta käyttämiseen.

Johtopäätökset

Kaiken kaikkiaan kokeiden perusteella MSM vaikuttaa turvalliselta, eikä kokeiden perusteella ole syytä epäillä vakavampia sivuvaikutuksia. Kuitenkin on totta, että pitkäaikaisesta eli vuosia kestävän käytön vaikutuksista ei ole vielä tarkkaa tutkimustietoa. Tästä syystä erityisesti pitkäaikaistutkimuksia tarvitaan vielä.